Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับ อบต.

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 47 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

 

โครงสร้างพื้นฐาน

 

4.1 การคมนาคม

 

(1) ถนนดิน จำนวน 32 สาย

(2) ถนนลูกรัง จำนวน 60 สาย

(3) ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย

(4) ถนนคอนกรีต จำนวน 2 สาย

 

4.2 การโทรคมนาคม

 

(1) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง

(2) สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ จำนวน - แห่ง

 

4.3 การไฟฟ้า

 

(1) จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 3,306 ครัวเรือน

(2) จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 13 ครัวเรือน

 

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

(1) ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 3 สาย

(2) บึง,หนองและอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง

 

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

(1) ฝาย จำนวน 25 แห่ง (2) บ่อน้ำตื้น จำนวน 225 แห่ง

(3) บ่อบาดาล จำนวน 50 แห่ง

(4) ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง