Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับ อบต.

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 57 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการยั่งยืน

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน มุ่งสังคมน่าอยู่”

 

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สะดวกทั่วถึงและเพียงพอ

2.การบริการจัดการมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้

3.ส่งเสริมอาชีพของประชาชนให้ตำบล

4.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย

 

เป้าหมาย

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง

   อาทิ ถนน น้ำ เป็นต้น

2.การบริหารในระบบบูรณาการและการทำงานเน้นระบบบริหารจัดการ

   ตามหลักธรรมาภิบาลประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม

3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน

4.เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี

     ได้รับบริการสาธารณะสุขอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ปลอดภัย

     ไร้มลพิษฝุ่นละออง