Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับ อบต.

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 66 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

           "วังชะพลูน่าอยู่ ส่งเสริมความรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

 

พันธกิจ

 

1. ส่งเสริมการพัฒนา

 

1.1 พัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

1.2 พัฒนาการมีส่วนร่วมในกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

1.3 ภูมิปัญาท้องถิ่น

1.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.5 การศึกษาทุกระดับ

1.6 เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

2. แก้ไขปัญหาความยากจน

 

2.1 ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

2.2 ลด ละ เลิก อบายมุข

2.3 จัดส่ง และดูแลตลาด

 

3.นำชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน

 

3.1 จัดให้มีการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2 ส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรม

3.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

3.4 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และความสงบเรียบร้อยของประชาชน

 

4.คืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

4.1 คุ้มครองดูแลรักษาป่า

4.2 การกำจัดขยะ ควบคุมด้านมลพิษ

4.3 บำบัด และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

5.ฟื้นฟูดินด้วยเกษตรอินทรีย์

 

5.1 พัฒนาด้านเกษตรธรรมเทค

5.2 ส่งเสริมการเกษตแบบพอเพียง

 

6.พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสังคม

 

6.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต

6.3 พัฒนาค่านิยมของสังคม

ค้นหาข้อมูล

เข้าระบบ