Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับ อบต.

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ภารกิจของ อบต.

  

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอกับการยังชีพ

 • 2. การคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำมีความสะดวกได้มาตรฐาน

 • 3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

 • 4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

 • 5. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก เยาวชน สตรีและคนชรา ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่าเท่าเทียมกัน

 • 6. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ

 • 7. ประชาชนมีความสะดวกสะบาย มีความปลอดภัยในขีวิตและทรัพย์สิน

 • 8. สังคมเอื้ออาทร ยึดมั่นในหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี

 • 9. ธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล ไม่มีพิษ

   

   

  ค้นหาข้อมูล

  เข้าระบบ