Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับ อบต.

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 47 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ภารกิจของ อบต.

อำนาจหน้าที่ของ อบต.วังชะพลู

อบต.วังชะพลู มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)

 

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอกับการยังชีพ

2. การคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำมีความสะดวกได้มาตรฐาน

3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

5. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก เยาวชน สตรีและคนชรา ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่าเท่าเทียมกัน

6. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 

7. ประชาชนมีความสะดวกสะบาย มีความปลอดภัยในขีวิตและทรัพย์สิน

8. สังคมเอื้ออาทร ยึดมั่นในหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี

9. ธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล ไม่มีพิษ