Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับ อบต.

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 52 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

อาชีพ

1) ทำนา จำนวน 718 ครัวเรือน

2) ทำไร่ทำสวน จำนวน 1,775 ครัวเรือน

3) รับจ้าง จำนวน 29 ครัวเรือน

4) ค้าขาย จำนวน 110 ครัวเรือน

5) เลี้ยงสัตว์ จำนวน 30 ครัวเรือน รวมทั้งหมด จำนวน 2,662 ครัวเรือน