Get Adobe Flash player

Uncategorised

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 49
มาตรการสร้างจิตสำนึก เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 68
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 73
มาตรการให้ผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสีย เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 61
มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 61
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 516
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 65
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 56
มาตรการป้องกันการขัดกัน เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 65
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 89
รายงานการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต 2564 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 83
ร้องเรียนร้องทุกข์ เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 164
การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 103
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 88
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 90
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 104
ข้อมูลเชิงสถิติให้บริการ เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 92
คู่มือหรือมาตรฐานปฎิบัติงาน เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 116
สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 161
รายงานผลการดำเนินงาน 2563 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 238
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบ 64 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 196
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบ 2564-2566 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 262
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 213
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 200
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 329
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี 2562 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 832
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 840
คู่มือสำหรับประชาน เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 676
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 251
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 840
index - ข้อมูลสำหรับแสดงหน้าแรก เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 1120
ใหม่