Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสัตวแพทยสภา การเปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติ บัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 0
การขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 0
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนํ้าไหล ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 0
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับแจ้งพบเห็นว่าโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรมีการจัดงานกีฬาสีกลุ่ม ซึ่งเกรงว่าอาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 1
กำหนดอัตตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 1
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 3
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 0
การดำเนินการเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 4
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลสลกบาตร ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 4
จดหมายข่าว อบต.แสนตอ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 4
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) และประกาศที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 16
เชิญชวน เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste 2564 และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 16
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามตวามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 15
ข้อกำหนด ออกตามตวามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 14
ประกาศรับสมัครคัดเลือกตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 14
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองปางมะค่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 3
รายงานผลการดำเนินงาน 2563 อบต.คลองนํ้าไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 4
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 6
กำหนดมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 5
ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 21
วันดินโลก World Soil Day Keep soild alive, protect soil biodiversity: รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้พื้นดิน เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 19
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” ความยาวไม่เกิน 2 นาที สมัครได้ถึง 31 มกราคม 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 16
10 ข้อแนะนำตลาดนัด ป้องกันไวรัส covid-19 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 18
เปิดรับสมัครแล้ว โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 24
คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 14) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 50
การขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 56
การประกวดการออกแบบอัตลักษณ์ผ้าไทย เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 56
เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อบ้าน เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 55
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตำบลวังชะพลู ...กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง... รายละเอียดและการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับที่ดิน หากไม่ถูกต้อง หรือ มีความประสงค์ขอเพิ่มเติมบัญชี สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ที่ กองคลัง อบต.วังชะพลู เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 57
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ เพื่อการทำงานสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านแรงงานภายใต้สถานการณ์การแ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 44
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 8 และประกาศที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 40
อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้จัดเก็บในปี พ.ศ. 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 43
กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 43
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 74
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 ตำแหน่ง เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 89
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 114
ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 93
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองปางมะค่า ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 116
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 95
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร การแต่งกาย ชุดจิตอาสา เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 88
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์วะห์หรือตับลีฆ)(ฉบับที่ 10/2563) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 89
กำหนดการโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 90
เชิญร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปี 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 103
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 105
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 109
สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 120
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 4 เรื่อง เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 122
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 117
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) ฉบับที่ 2 (244/2563)” เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 113
โครงการคนละครึ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 111
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 101
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ กันยายน 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 111
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 111
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสลกบาตร ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 109
ภารกิจของกองทุนยุติธรรม เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 104
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 106
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 55
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 56
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 60
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 117
รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 111
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 114
ประชาสัมพันธ์อัตราค่าบริการรถนำเที่ยวของชมรมนำเที่ยวเกาะสมุย เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 115
สลกบาตรมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ วัดสิงคาราม ตำบลสลกบาตร มินิมาราธอน เริ่มปล่อยตัว 06.00 น./ FUNRUN 4.3 ก.ม. ปล่อยตัว 06.15 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 102
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 112
ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับสถานศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 118
เน้นย้ำให้ประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรคโควิด-19 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 113
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่ามาขอต่อใบอนุญาตการดำเนินกิจการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ. 2564 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 117
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจำหน่ายหน้ากากอนามัย เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 109
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 109
ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 101
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563” วันที่ 28 กันยายน 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 115
เน้นยํ้าการปฎิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 109
บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 109
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 113
ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถํ้าแห่งชาติ เรื่อง ขอปฎิบัติในการคุ้มครองถํ้า เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 104
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย (คราวที่ 5) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 111
แจ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 กันยายน 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 107
ประชาสัมพันธ์ และร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กองเชียร์ในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 132
คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1761-2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 13) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 121
การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 116
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 124
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 121
รณรงค์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฎิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 116
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลรัฐ หรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ. 2563 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 122
แนวทางปฎิบัติการจัดการรายกรณี เพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 116
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 114
คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 111
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ให้ใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 105
เชิญชมพิธีเปิดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี พ.ศ.2563 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 112
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 107
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 7 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 107
คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1552/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 12) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 116
รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(เพิ่มเติม) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 112
ปฎิทินท่องเที่ยวตำบลคลองน้ำไหล เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 109
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 109
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ครั้งที่ 7 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 98
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 109
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 120
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 97
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 100
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจขการแผ่นดิน กรณีการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 93
เชิญชวนบริจาคโลหิต เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 97
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 96
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 102
สื่อ NuPETHS The Heroes 3D Animation โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 104
แผ่นพับ สติ้กเกอร์ และบทเพลง “ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal” เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 126
โครงการ "ก้าวท้าใจ Season 2" เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 104
12 สิงหาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 104
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 98
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่นแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 94
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 98
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 101
เตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือ สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน พายุโซนร้อนซินลากู ในช่วงวันที่ 2-4 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 101
แนวทางปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 103
ครอบครัว 3Rs วิถีการลดขยะ ที่เริ่มจากภายในครอบครัว 3Rs หรือ 3ช Reduce = ใช้น้อย Reuse = ใช้ซ้ำ Recycle = นำกลับมาใช้ใหม่ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 136
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 104
พบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประพฤติมิชอบ เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 99
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 89
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง มอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติหรือปฎิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 95
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 100
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 109
ผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาให้ไปพบเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี เพื่อตรวจคัดกรอง เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 102
อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตำบลวังชะพลู ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู 22 มีนาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 95
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง อนุมัติและประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 101
เอดส์ หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 102
โรควัณโรคดื้อยา หลายขนาดชนิดรุนแรงมาก XDR-TB เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 102
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 96
โรคมือ-เท้า-ปาก Hand, Foot and Mouth disease เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 99
รณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกัน 3 โรค เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 100
รายงานการประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 103
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ประจำปี 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 112
รายงานการประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 99
รายงานการประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 103
รายงานการประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 99
ประกาศกำหนดสมัยประชุม เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 95
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 104
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 84
การบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝนปี 2563 ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 108
รายงานผลการทบทวนข้อบัญญัติ อบต.วังชะพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 107
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 112
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2563 ฉบับเดือนมิถุนายน 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 109
สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาค 63บาท COVID พลังน้ำใจ 63 บาท แปรเปลี่ยนความทุกข์ยาก ปี 2563 มอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิค และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 106
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 110
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 100
สื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 118
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประกาศ 106
กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 109
คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่ม 3 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 107
แอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 114
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เพิ่มเติม เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 107
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง แก้ไขรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เฉพาะราย องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 105
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 113
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 119
New Normal ชีวิตถชวิถีใหม่ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 112
คําสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1170/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 10) เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 111
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ที่ 148/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 117
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ที่ 147/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 107
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ที่ 146/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 112
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่องแก้ไขรายละเอียดแนบท้าย การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 164
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 100
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1.) ประจำปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 109
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) เกิดเหตุเมื่อวันที่ 25 26 และ 27 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 105
ประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 112
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับแหล่งท่องเที่ยวชายหาด เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 108
ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคดวงตา เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 109
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 120
ช่องทางยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 115
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการควบคุมยาสูบ และนําไปสู่การทัาให้สิ่งแวดล้อมและสังคมปลอดบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 101
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้กำหนดแนวทางปฎิบัติ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 139
สํานักงานณะกรรมการผู้บริโภค ได้จัดทําข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 131
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 126
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 121
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ขอเชิญชวน บุคคล หรือ หน่วยงานภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 139
ประชาสัมพันธ์โครงการในลักษณะหลอกลวง เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 131
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) เกิดภัยเมื่อวันที่ 6, 7 และ 19 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 136
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฎิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ (ฉบับที่ 6/2563) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 136
การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 131
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 134
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) เพิ่มเติม รอบที่ 4 ในเขตตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 145
ผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนตามาตรการระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ดำเนินการลงทะเบียนในเว็บไซต์ “ไทยชนะ” แล้วจัดพิมพ์ QR Code ที่ได้รับการลงทะเบียน นำมาแสดงหน้าหรือในสถานประกอบการ ตามคู่มือการลงทะเบียน เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 137
การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 158
การแจ้งและการขออนุญาติให้ศึกษาวิจัยจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการกค้า เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 140
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฎิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และแนวทางปฎิบัติ (ฉบับที่ 5/2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 136
คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 924/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการระวังรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ และวันหยุดขักขัตฤกษ์ ประจำเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 147
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1.คัมภีร์สำหรับมือใหม่ในการตรวจรับคอนโด 2.เรื่อง ซื้อสินค้าออนไลน์ของก็ไม่ได้ บางทีก็ชำรุดทำยังไงดี 3.เรืองดูใบเสร็จค่าซ่อม ก่อนการขับรถออกจากอู่ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 144
การขอรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ด้านปศุสัตว์ การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 158
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ชี้แจงเรื่องการขาดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) เกินกว่า 3 ครั้ง เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 158
การขอรับการช่วยเหลือด้านหนี้สินของเกษตกรในเขตปฎิรูปที่ดิน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 159
คำแนะนำการจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 162
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 165
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 159
การป้องกันกาจมน้ำในเด็ก ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 169
คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 867/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 6) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 172
การติดต่อราชการกับสำนักงาน ป.ป.ส. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 168
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 162
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 164
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 146
แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 142
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 159
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ประจำปีกาศึกษา 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 151
จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือกรณีโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 150
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 151
คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 803/2563 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 5) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 150
ติดตั้ง AOT Airport Application เพื่อติดตามบุคคลตามมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา Covid-19 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 145
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ยุติการแสดงประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับมอบ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 142
โปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง อบจ.กำแพงเพชร ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย กพ.ถ 1-0029 บ้านบ่อถ้ำ – บ้านวังชะพลู ระยะทาง 2 กิโลเมตร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 135
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษให้แก่ชาวต่างประเทศ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 140
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 151
มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 150
ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ประโยขน์ในชีวิตประจำวัน เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 153
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 164
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติมรอบที่ 3 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 155
ระเกียรติ 120 ปี สมเด็จย่า ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 148
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสมัญ ประจำปี 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 151
รับเงินเยียวยา 5,000 บาท สําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 151
ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 189
การดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดชเอไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในระดับอำเภอ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 160
คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1/2563 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 147
เก็บค่านํ้าค่าไฟแพงเกินจริง มีความผิดนะ...จะบอกให้ ซื้อของฝาก...ดูให้ดี ขอต้องมีฉลาก ของต้องมีคุณภาพ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 164
ซักซ้อมแนวทางการพิจารณาเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรกล เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 163
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายสารปรับปรุงบำรุงดินเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 169
รายงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานการณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 174
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 187
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 172
ประกาศรายงานการเงิน ประจำปี 2562 และ รายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 175
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 185
ระวัง! มีกลุ่มบุคคลเรียกรับเงิน ในการขอรับความช่วยเหลือจากโครงการของรัฐ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 175
วัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับรถ) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 188
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานขับรถ) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 191
รายงานพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 194
การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 195
กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่งเจ้าหน้าที่บริษัท ซิตี้ แพลน ฌปรเฟสชันนอล จำกัด เข้ารสำรวจและจักเก็บข้อมูลกายภาพในพื้นที่ตำบลวังชะพลู เพื่อจัดทำแผนที่ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 207
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 กำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 213
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 186
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้เครื่องทํานํ้าอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทํานํ้าร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าควบคุมฉลาก เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 199
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 179
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 184
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยช่วงฤดูเก็บเกี่ยวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 284
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 304
ประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ให้มาขอรับเงินคืนภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 237
เตือนและเฝ้าระวังการจ้างงานประเภทแพ็คสินค้าทางสื่อออนไลน์ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 188
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง รายงานผลและเสนอความคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในรอบปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 193
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 208
รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 193
แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่าภาษีป้าย ประจําปี พ.ศ.2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 190
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดกำแพงเพชร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายพันธุ์ ท่อนมันสำปะหลัง เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 364
กรมทรัพยากรธรณี ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจข้อมูลธรณีเคมีพื้นฐาน เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 215
ประกาศกรมท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจําปี พ.ศ 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 235
แนวทางการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 415
แนวปฎิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 327
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 300
การเลือกซื้ออาหารปลอดสารพิษ วิธีลดสารพิษตกค้าง เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 307
มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มคร้องผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2562 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 281
ประกาศกรมทรัพยากรนํ้า เรื่อง ขอให้ผู้ประสงค์ทําการเจาะนํ้าบาดาลหรือการใช้นํ้าบาดาล ให้ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการนํ้าบาดล ตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ.2520 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 325
อบต.วังชะพลู ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ผู้เสียภาษี(โรงเรือนร้านค้า) ตรวจสอบความถูก และให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน สามารถตรวจสอบได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 256 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 267
การปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 292
ขอเชิญร่วมพิธีตอนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพระราชทาน เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 279
เชิญชวนเข้ารวมโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฎิกูลมูลฝอย เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 302
กฎ ระเบียบ การใช้ว่ายนํ้า เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 1137
การคัดแยกขยะต้นทาง เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 259
ประกาศใช้ กฎหมายลำดับรอง ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายเนื้อสัตว์ของกลางที่ได้จากการยึดหรืออายัด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 436
แนวทางการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 277
ระวังภัยหนาว 4 โรคติดต่อ 3 ภัยสุขภาพ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 289
รู้หรือไม่ ยุงลายเป็นพาหะนําโรค ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 272
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 348
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 226
ระวังเรี่ยไรปลอม เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 209
รายงานการดำเนินการขยะมูลฝอยบริเวณคลองวังนํ้าวน เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 302
ข้อห้ามวันลอยกระทง เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 304
แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาไวรัสโรคใบด่างมันสัมปะหลัง เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 319
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง และประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 348
รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเรียนในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทอม 2 ปี 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 512
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 452
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 497
กำหนดการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2563 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 306
แจ้งการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2562 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 358
การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 433
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 449
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 559
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 739
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (2) เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 479
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 878
แจ้งเตือนภัยแล้ง เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 1369
ช่องทางร้องเรียนการบริหารบุคคล เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 1009
นโยบายความโปร่งใส อบต.วังชะพลู เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 1188
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี2562 เขียนโดย ผู้บริหารจัดการสูงสุด 758
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 1263
การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือน ปี๒๕๖๑ เขียนโดย ผู้ดูแลข่าวประชาสัมพันธ์ 1036
ใหม่