Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับ อบต.

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ปี 2560
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ปี 2560 (5)
โครงการแจกเสื้อพระราชทาน ปี 60
โครงการแจกเสื้อพระราชทาน ปี 60 (7)
กิจกรรมการจัดวานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
กิจกรรมการจัดวานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (2)
จิตอาสาพัฒนาลํานํ้า ลําคลอง 2562
จิตอาสาพัฒนาลํานํ้า ลําคลอง 2562 (16)
การตรวจการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
การตรวจการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู (9)
อบรมเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานราชการ 2562
อบรมเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานราชการ 2562 (14)
อบรมเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานราชการ ปีงบประมาณ 2562
อบรมเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานราชการ ปีงบประมาณ 2562 (54)
โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2562  (10)
โครงการอบรมการปฎิบัติธรรมเข้มตามวิถีพุทธ เพื่อสุขภาพกายและจิต 2562
โครงการอบรมการปฎิบัติธรรมเข้มตามวิถีพุทธ เพื่อสุขภาพกายและจิต 2562 (23)
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน (14)
การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 1/2562 ปีงบประมาณ 2562
การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 1/2562 ปีงบประมาณ 2562 (23)
นายกออกสํารวจบ้านเรือนเสียหายเนื่องจากฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง
นายกออกสํารวจบ้านเรือนเสียหายเนื่องจากฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง (32)
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนธนาคารคัดแยกขยะองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู 2562
ประชุมคณะกรรมการกองทุนธนาคารคัดแยกขยะองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู 2562  (43)
โครงการเสริมสร้างทักษะการลอยตัวและเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำตำบลวังชะพลู ปีงบประมาณ 2562
โครงการเสริมสร้างทักษะการลอยตัวและเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำตำบลวังชะพลู ปีงบประมาณ 2562 (174)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2562 (49)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 25 092562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 25 092562 (18)
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการแต่กำเนิด_26092562
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการแต่กำเนิด_26092562 (10)
27 กย 2562 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต วพ ครั้งที่ 1-2562
27 กย 2562 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต วพ ครั้งที่ 1-2562 (10)
จิตอาสาซ่อมแซมถนนคอนกรีต_30092562
จิตอาสาซ่อมแซมถนนคอนกรีต_30092562 (21)
กาชาดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย_27092562
กาชาดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย_27092562 (11)
ตัดแต่งต้นไม้รมถนน_01_03102562
ตัดแต่งต้นไม้รมถนน_01_03102562 (15)
ประชุมประจําเดือนตุลาคม 2562
ประชุมประจําเดือนตุลาคม 2562 (8)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู (9)
13 ตค 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13 ตค 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (13)
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2563
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2563  (135)
ประชุมสัญจร ม.20 21-10-2562
ประชุมสัญจร ม.20 21-10-2562 (10)
วันปิยมหาราช 13 ตุลาคม 2562
วันปิยมหาราช 13 ตุลาคม 2562 (9)
ประชุมคณะทำงานประเมินสภาพแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะทำงานประเมินสภาพแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ครั้งที่ 1/2562 (9)
มอบโล่ผู้สูงอายุ นายมงคล บุญน้อย อายุ 105 ปี
มอบโล่ผู้สูงอายุ นายมงคล บุญน้อย อายุ 105 ปี  (11)
ลอยกระทงเด็กเล็ก 2562
ลอยกระทงเด็กเล็ก 2562 (56)
เปิดสํานักงานกิ่งกาชาด อ.ขาณุวรลักษบุรี
เปิดสํานักงานกิ่งกาชาด อ.ขาณุวรลักษบุรี  (8)
สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยม อบต.วังชะพลู
สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยม อบต.วังชะพลู (7)
คณะผู้ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบ 2563
คณะผู้ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบ 2563 (4)
พิธีตอนรับเลื่อนสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ พระครูไฟโรจน์วชิรากร (นิกร โรจนธมฺโม) จต.ชอ. และพระครูไพศาลวชิราทร (ดาว สุทฺธิมโน) รอร. ณ วัดหนองกระทุ่มใหม่ ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
พิธีตอนรับเลื่อนสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ พระครูไฟโรจน์วชิรากร (นิกร โรจนธมฺโม) จต.ชอ. และพระครูไพศาลวชิราทร (ดาว สุทฺธิมโน) รอร. ณ วัดหนองกระทุ่มใหม่ ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (18)
ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจําปี 2562
ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจําปี 2562 (8)
ทบทวนและฝึกฝนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2562
ทบทวนและฝึกฝนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2562 (11)
วันพ่อแห่งชาติ_2562
วันพ่อแห่งชาติ_2562 (10)
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (10)
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (5)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับมอบเครื่องใช้ อาหารจากพระครูไฟโรชน์วชิรากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับมอบเครื่องใช้ อาหารจากพระครูไฟโรชน์วชิรากร  (10)
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) (21)
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่สี่ ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่สี่ ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1 (18)
งานวันดินโลก “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2562 (Stop Soil Erosion Save our Future)
งานวันดินโลก “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2562 (Stop Soil Erosion Save our Future)  (14)
ร่วมงานวันดินโลก “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”
ร่วมงานวันดินโลก “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” (11)
โครงการประชุมสัญจร งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2
โครงการประชุมสัญจร งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 (11)
ประชุมประจําเดือนมกราคม 2563
ประชุมประจําเดือนมกราคม 2563 (5)
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (21)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (เด็กปฐมวัย) ประจำปี 2563
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (เด็กปฐมวัย) ประจำปี 2563  (22)
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่ หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัชะพลู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่ หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัชะพลู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (10)
\ประชุมสัญจร 20 มกราคม 2563
\ประชุมสัญจร 20 มกราคม 2563 (5)
กิจกรรมจิตอาสา วัดช่องลม ม.3 ต.วังชะพลู
กิจกรรมจิตอาสา วัดช่องลม ม.3 ต.วังชะพลู (30)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (18)
29 มค 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
29 มค 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (8)
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 “ซึมแสงเกมส์” ณ โรงเรียนโป่งดู่ประชาอุทิศ
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 “ซึมแสงเกมส์” ณ โรงเรียนโป่งดู่ประชาอุทิศ (21)
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และพนักงานส่วนตำบลนำรถบรรทุกน้ำออกดับเพลิง หมู่ 6
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และพนักงานส่วนตำบลนำรถบรรทุกน้ำออกดับเพลิง หมู่ 6 (11)
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2563 (6)
ไฟไหม้สายเคเบิลอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ ใกล้กับสายส่งไฟฟ้า หมู่ 18 บริเวณลานมันวิมลสมบัติ
ไฟไหม้สายเคเบิลอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ ใกล้กับสายส่งไฟฟ้า หมู่ 18 บริเวณลานมันวิมลสมบัติ (9)
โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2563  (15)
ประชุมสัญจร งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านช่องลม 20 กพ 2563
ประชุมสัญจร งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านช่องลม 20 กพ 2563 (6)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (13)
จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” Big Cleaning Day ณ ที่พักสงฆ์ บ้านวังตาช่วย หมู่ 7 ตำบลวังชะพลู วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” Big Cleaning Day ณ ที่พักสงฆ์ บ้านวังตาช่วย หมู่ 7 ตำบลวังชะพลู วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (41)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (13)
ศูนย์พฒนาเด็กเล็ก ทําความสะอาด Big Cleaning และสอนวิธีการล้างมี 7 ขั้นตอน
ศูนย์พฒนาเด็กเล็ก ทําความสะอาด Big Cleaning และสอนวิธีการล้างมี 7 ขั้นตอน  (8)
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (39)
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  (4)
ประชุมประจําเดือน มีนาคม 2563
ประชุมประจําเดือน มีนาคม 2563 (15)
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) 24-25 มีค 2563
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) 24-25 มีค 2563 (100)
จัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ในโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ในโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (6)
วันที่ 10 มกราคม 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
วันที่ 10 มกราคม 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู (4)
23 เมษายน 2563 มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย(วาตภัย)
23 เมษายน 2563 มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย(วาตภัย)  (22)
จุดตรวจ ชุดลาดตระเวณปฎิบัติหน้าที่ตาม พรก.ฉุกเฉิน ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
จุดตรวจ ชุดลาดตระเวณปฎิบัติหน้าที่ตาม พรก.ฉุกเฉิน ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 (16)
กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 28 กพ 2563
กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 28 กพ 2563 (10)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู (4)
8 พค 63 นายกออกเยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการพร้อมมอบหน้ากากอนามัยจากผ้า
8 พค 63 นายกออกเยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการพร้อมมอบหน้ากากอนามัยจากผ้า (27)
คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชะพลู ประชุมผ่านทางไกลเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชะพลู ประชุมผ่านทางไกลเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (6)
ประชุมสัญจรงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม ประจําเดือนพฤษภาคม 2563
ประชุมสัญจรงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 (7)
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (10)
25 พค 63 ปฎิบัติการ 90 วัน ลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
25 พค 63 ปฎิบัติการ 90 วัน ลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (21)
บริจาคโลหิต เนื่องในวันฉัตรมงคล ปี 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
บริจาคโลหิต เนื่องในวันฉัตรมงคล ปี 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 (9)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (4)
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2563 (4)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนังงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 6 / 2563
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนังงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 6 / 2563  (4)
กระประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 3/2563
กระประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 3/2563  (4)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 (6)
นายสุรจิต มีศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จากนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5,000 ชิ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบ
นายสุรจิต มีศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จากนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5,000 ชิ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบ (3)
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู  (4)
นายปริญญา ฤกษ์หร่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 4 ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลวังชะพลู จำนวน 7 โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จำนวน 20 หมู่บ้าน และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รวม 4,
นายปริญญา ฤกษ์หร่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 4 ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลวังชะพลู จำนวน 7 โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จำนวน 20 หมู่บ้าน และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รวม 4, (10)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลัวงชะพลู วันที่ 30 มิถุนายน 2563
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลัวงชะพลู วันที่ 30 มิถุนายน 2563  (3)
ทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร เข้าตรวจเยี่ยมประเมินการดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร เข้าตรวจเยี่ยมประเมินการดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (4)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูรับการจตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asseessment : LPA) ประจำปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูรับการจตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asseessment : LPA) ประจำปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  (4)
จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 (4)
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (5)
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  (7)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนังงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 8/2563
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนังงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 8/2563  (5)
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการขยายพันธ์พืชทางการเกษตร ประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ตำนานไม้เมืองนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการขยายพันธ์พืชทางการเกษตร ประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ตำนานไม้เมืองนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (7)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563  (8)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563  (4)
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนโป่งดู่ประชาอุทิศ
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนโป่งดู่ประชาอุทิศ  (5)
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฎิกูลมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฎิกูลมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (13)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2563  (4)
โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (4)
จัดกิจกรรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
จัดกิจกรรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย (4)
โครงการค่ายคุณธรรมวัยใส ใจอาสา ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563 ณ วัดหนองกระทุ่มใหม่
โครงการค่ายคุณธรรมวัยใส ใจอาสา ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563 ณ วัดหนองกระทุ่มใหม่ (18)
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน (11)
โครงการค่ายผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลวังชะพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2563
โครงการค่ายผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลวังชะพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2563  (41)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 กันยายน 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 กันยายน 2563 (4)
เยี่ยมเยียนให้ความสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ประจาปี 2563
เยี่ยมเยียนให้ความสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ประจาปี 2563  (8)
โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร ณ บ้านสวน ธัญญลักษณ์ ตำบลวังชะพลู ในวันที่ 26 กันยายน 2563
โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร ณ บ้านสวน ธัญญลักษณ์ ตำบลวังชะพลู ในวันที่ 26 กันยายน 2563  (21)
พลตำรวจโท พิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 3 ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กพ.ถ.69-018 สายวัดขนุนงาม(บริเวณ หมู่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม) ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ที่ อบต.วัง
พลตำรวจโท พิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 3 ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กพ.ถ.69-018 สายวัดขนุนงาม(บริเวณ หมู่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม) ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ที่ อบต.วัง (9)
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 9/2563 ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 9/2563 ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563  (4)
การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (4)
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดชุมชนริมแม่น้ำ/สายคลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดชุมชนริมแม่น้ำ/สายคลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 (5)
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 (5)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563  (4)
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 (5)
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563  (5)
จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 10/2563 ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 10/2563 ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563  (4)
การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 3/2563  (4)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (4)
กิจกรรมทบทวนและซักซ้อมในการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมทบทวนและซักซ้อมในการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2564 (6)
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (16)
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล     และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 11/2563
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 11/2563 (4)
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 (12)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) (4)
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงาน ให้ความรู้กับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม(สามัญ) เกี่ยวกับการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงาน ให้ความรู้กับลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม(สามัญ) เกี่ยวกับการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563  (4)
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 1/2563 16-12-2563
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 1/2563 16-12-2563 (5)
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ     ในระดับท้องที่หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 5/2563 22 ธค 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องที่หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 5/2563 22 ธค 2563 (5)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 24 ธค 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 24 ธค 2563 (6)
จัดทำระบบยับยั้งการจราจร (Traffic Calming) แบบแยกทิศทางการเดินรถ ติดตั้งเสายางล้มลุก บริเวณสามแยกตลาดวังน้ำวน หมู่ที่ 11
จัดทำระบบยับยั้งการจราจร (Traffic Calming) แบบแยกทิศทางการเดินรถ ติดตั้งเสายางล้มลุก บริเวณสามแยกตลาดวังน้ำวน หมู่ที่ 11 (20)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (4)
1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด รักษาความสวยงาม ดูแลความเรียบร้อย ภูมิทัศน์ของถนนในชุมชน
1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด รักษาความสวยงาม ดูแลความเรียบร้อย ภูมิทัศน์ของถนนในชุมชน  (14)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  (5)
พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างส่วนตำบลวังชะพลู ได้ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเ้กียรติ 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี
พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างส่วนตำบลวังชะพลู ได้ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเ้กียรติ 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี (5)
พนักงานส่วนตำบลวังชะพลูร่วมกับเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย เปิดรับลงทะเบียน “เราชนะ” ที่ อบต.วังชะพลู เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังชะพลู และบริเวณใกล้เคียง ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 นี้ จนถึงเวลา 16.00 น.
พนักงานส่วนตำบลวังชะพลูร่วมกับเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย เปิดรับลงทะเบียน “เราชนะ” ที่ อบต.วังชะพลู เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังชะพลู และบริเวณใกล้เคียง ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 นี้ จนถึงเวลา 16.00 น. (5)
การประชุมชี้แจงอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีน และส่งมอบวัคซีน ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
การประชุมชี้แจงอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีน และส่งมอบวัคซีน ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู (5)
คณะครู และพนักงานจ้าง ร่วมกันล้างทําความสะอาด พร้อมฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชะพลู และบริเวณภายนอกโดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในวันอังคารที่ 16 มีค 2564 หลังจากที่มีการปิดทําการ 5 วัน ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกั
คณะครู และพนักงานจ้าง ร่วมกันล้างทําความสะอาด พร้อมฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชะพลู และบริเวณภายนอกโดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในวันอังคารที่ 16 มีค 2564 หลังจากที่มีการปิดทําการ 5 วัน ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกั (5)
อบต.วังชะพลู จัดโครงการอบรมวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ให้กับน้องๆ นักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย จำนวน 60 คน โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้มอบความรู้ จัดกิจ
อบต.วังชะพลู จัดโครงการอบรมวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ให้กับน้องๆ นักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย จำนวน 60 คน โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้มอบความรู้ จัดกิจ (5)
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 30 เม.ย. 64
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 30 เม.ย. 64  (5)
การประชุม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 7 พ.ค. 64
การประชุม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 7 พ.ค. 64 (3)
กิ่งกาชาด อ.ขาณุ ส่งมอบชุดธารนํ้าใจ ให้ผู้นําท้องที่เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบวาตภัย ต.วังชะพลู
กิ่งกาชาด อ.ขาณุ ส่งมอบชุดธารนํ้าใจ ให้ผู้นําท้องที่เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบวาตภัย ต.วังชะพลู  (7)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. อบต.วังชะพลู พร้อมผู้นำท้องที่ ได้นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย) และชุดธารน้ำใจ(ถุงยังชีพ) จากกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้แก่ผู้ประสบภัย(วาตภัย) ภัยเกิดเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 64 หมู่ 2, 12 , 18 จำนวน 35 หลังคาเรือน ณ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. อบต.วังชะพลู พร้อมผู้นำท้องที่ ได้นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย) และชุดธารน้ำใจ(ถุงยังชีพ) จากกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้แก่ผู้ประสบภัย(วาตภัย) ภัยเกิดเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 64 หมู่ 2, 12 , 18 จำนวน 35 หลังคาเรือน ณ (8)
วันที่ 25 พ.ค. 64 อบต.วังชะพลู จัดโครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2564 ดำเนินการปลูกต้นไม้และส่งมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้นำหมู่บ้านนำไปปลูกกับประชาชนในหมู่บ้าน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 26 พ.ค. ของทุกปี
วันที่ 25 พ.ค. 64 อบต.วังชะพลู จัดโครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2564 ดำเนินการปลูกต้นไม้และส่งมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้นำหมู่บ้านนำไปปลูกกับประชาชนในหมู่บ้าน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 26 พ.ค. ของทุกปี (8)
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. อบต.วังชะพลู จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. อบต.วังชะพลู จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  (5)
การประชุม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 8 พ.ค. 64
การประชุม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 8 พ.ค. 64  (4)
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฎิกูลมูลฝอย ประจำปีงบงบประมาณ 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ 10 บ้านหนองปลิง ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฎิกูลมูลฝอย ประจำปีงบงบประมาณ 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ 10 บ้านหนองปลิง ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร  (17)
24 กค 64 เจ้าหน้าที่ อบต.วังชะพลู กำลังเร่งมือช่วยกันบรรจุจัดชุดอุปโภคและบริโภค เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในเขตตำบลวังชะพลู เป็นจำนวน 100 ชุด (1 ชุดต่อ 1 ครัวเรือน)
24 กค 64 เจ้าหน้าที่ อบต.วังชะพลู กำลังเร่งมือช่วยกันบรรจุจัดชุดอุปโภคและบริโภค เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในเขตตำบลวังชะพลู เป็นจำนวน 100 ชุด (1 ชุดต่อ 1 ครัวเรือน) (6)
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.วังชะพลู ออกนำส่งชุดยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ผู้ที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในเขตตำบลวังชะพลู จำนวน 100 ครัวเรือน
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.วังชะพลู ออกนำส่งชุดยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ผู้ที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในเขตตำบลวังชะพลู จำนวน 100 ครัวเรือน (5)
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู จัดโครงการปกป้องสถานบันสำคัญของชาติ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู นำโดยนางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบ
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู จัดโครงการปกป้องสถานบันสำคัญของชาติ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู นำโดยนางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบ (5)
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 อบต.วังชะพลู จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) ณ ศาลาวัดหนองกระทุ่มใหม่ นำโดยนางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.วังชะพลู ร
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 อบต.วังชะพลู จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) ณ ศาลาวัดหนองกระทุ่มใหม่ นำโดยนางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.วังชะพลู ร (18)
วันที่ 3 กันยายน 2564 อบต.วังชะพลูจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
วันที่ 3 กันยายน 2564 อบต.วังชะพลูจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 (7)
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 8/2564 (วันที่ 7 กันยายน 2564)
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 8/2564 (วันที่ 7 กันยายน 2564)  (4)
จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านไร่ หมู่ 6 ตำบลวังชะพลู (วันที่ 9 กันยายน 2564)
จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านไร่ หมู่ 6 ตำบลวังชะพลู (วันที่ 9 กันยายน 2564) (8)
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 11 กันยายน 2564
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 11 กันยายน 2564  (7)
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ     เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 (6)
โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 13 กันยายน 2564
โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 13 กันยายน 2564 (5)
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 14 กันยายน 2564
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 14 กันยายน 2564  (8)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 3/2564” ในวันที่ 30 กันยายน 2564
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 3/2564” ในวันที่ 30 กันยายน 2564 (7)
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ     ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 1/2564 (5)
จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564
จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564  (4)
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.วังชะพลู และนายก อบต.วังชะพลู
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.วังชะพลู และนายก อบต.วังชะพลู  (14)
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น.
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น.  (5)
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 (7)
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังะพลู ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังะพลู ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564  (13)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 อบต.วังชะพลู จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) จำนวน 10 หน่วยเลือกต
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 อบต.วังชะพลู จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) จำนวน 10 หน่วยเลือกต (8)
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง     ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 11/2564
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 11/2564 (8)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 25 ก.พ. 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 25 ก.พ. 2565 (8)
โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร 15 มีนาคม 2565
โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร 15 มีนาคม 2565 (6)
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 2565
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 2565 (45)
การอบรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การอบรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (8)
Powered by Phoca Gallery