Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับ อบต.

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ปี 2560
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ปี 2560 (5)
โครงการแจกเสื้อพระราชทาน ปี 60
โครงการแจกเสื้อพระราชทาน ปี 60 (7)
กิจกรรมการจัดวานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
กิจกรรมการจัดวานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (2)
จิตอาสาพัฒนาลํานํ้า ลําคลอง 2562
จิตอาสาพัฒนาลํานํ้า ลําคลอง 2562 (16)
การตรวจการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
การตรวจการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู (9)
อบรมเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานราชการ 2562
อบรมเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานราชการ 2562 (14)
อบรมเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานราชการ ปีงบประมาณ 2562
อบรมเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานราชการ ปีงบประมาณ 2562 (54)
โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2562  (10)
โครงการอบรมการปฎิบัติธรรมเข้มตามวิถีพุทธ เพื่อสุขภาพกายและจิต 2562
โครงการอบรมการปฎิบัติธรรมเข้มตามวิถีพุทธ เพื่อสุขภาพกายและจิต 2562 (23)
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน (14)
การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 1/2562 ปีงบประมาณ 2562
การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 1/2562 ปีงบประมาณ 2562 (23)
นายกออกสํารวจบ้านเรือนเสียหายเนื่องจากฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง
นายกออกสํารวจบ้านเรือนเสียหายเนื่องจากฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง (32)
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนธนาคารคัดแยกขยะองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู 2562
ประชุมคณะกรรมการกองทุนธนาคารคัดแยกขยะองค์การบริหารส่วนตําบลวังชะพลู 2562  (43)
โครงการเสริมสร้างทักษะการลอยตัวและเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำตำบลวังชะพลู ปีงบประมาณ 2562
โครงการเสริมสร้างทักษะการลอยตัวและเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำตำบลวังชะพลู ปีงบประมาณ 2562 (174)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2562 (49)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 25 092562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 25 092562 (18)
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการแต่กำเนิด_26092562
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการแต่กำเนิด_26092562 (10)
27 กย 2562 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต วพ ครั้งที่ 1-2562
27 กย 2562 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต วพ ครั้งที่ 1-2562 (10)
จิตอาสาซ่อมแซมถนนคอนกรีต_30092562
จิตอาสาซ่อมแซมถนนคอนกรีต_30092562 (21)
กาชาดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย_27092562
กาชาดช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย_27092562 (11)
ตัดแต่งต้นไม้รมถนน_01_03102562
ตัดแต่งต้นไม้รมถนน_01_03102562 (15)
ประชุมประจําเดือนตุลาคม 2562
ประชุมประจําเดือนตุลาคม 2562 (8)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู (9)
13 ตค 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13 ตค 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (13)
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2563
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2563  (135)
ประชุมสัญจร ม.20 21-10-2562
ประชุมสัญจร ม.20 21-10-2562 (10)
วันปิยมหาราช 13 ตุลาคม 2562
วันปิยมหาราช 13 ตุลาคม 2562 (9)
ประชุมคณะทำงานประเมินสภาพแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะทำงานประเมินสภาพแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ครั้งที่ 1/2562 (9)
มอบโล่ผู้สูงอายุ นายมงคล บุญน้อย อายุ 105 ปี
มอบโล่ผู้สูงอายุ นายมงคล บุญน้อย อายุ 105 ปี  (11)
ลอยกระทงเด็กเล็ก 2562
ลอยกระทงเด็กเล็ก 2562 (56)
เปิดสํานักงานกิ่งกาชาด อ.ขาณุวรลักษบุรี
เปิดสํานักงานกิ่งกาชาด อ.ขาณุวรลักษบุรี  (8)
สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยม อบต.วังชะพลู
สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยม อบต.วังชะพลู (7)
คณะผู้ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบ 2563
คณะผู้ตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบ 2563 (4)
พิธีตอนรับเลื่อนสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ พระครูไฟโรจน์วชิรากร (นิกร โรจนธมฺโม) จต.ชอ. และพระครูไพศาลวชิราทร (ดาว สุทฺธิมโน) รอร. ณ วัดหนองกระทุ่มใหม่ ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
พิธีตอนรับเลื่อนสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ พระครูไฟโรจน์วชิรากร (นิกร โรจนธมฺโม) จต.ชอ. และพระครูไพศาลวชิราทร (ดาว สุทฺธิมโน) รอร. ณ วัดหนองกระทุ่มใหม่ ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (18)
ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจําปี 2562
ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจําปี 2562 (8)
ทบทวนและฝึกฝนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2562
ทบทวนและฝึกฝนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2562 (11)
วันพ่อแห่งชาติ_2562
วันพ่อแห่งชาติ_2562 (10)
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (10)
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (5)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับมอบเครื่องใช้ อาหารจากพระครูไฟโรชน์วชิรากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับมอบเครื่องใช้ อาหารจากพระครูไฟโรชน์วชิรากร  (10)
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) (21)
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่สี่ ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่สี่ ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1 (18)
งานวันดินโลก “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2562 (Stop Soil Erosion Save our Future)
งานวันดินโลก “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2562 (Stop Soil Erosion Save our Future)  (14)
ร่วมงานวันดินโลก “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”
ร่วมงานวันดินโลก “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” (11)
โครงการประชุมสัญจร งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2
โครงการประชุมสัญจร งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 (11)
ประชุมประจําเดือนมกราคม 2563
ประชุมประจําเดือนมกราคม 2563 (5)
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (21)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (เด็กปฐมวัย) ประจำปี 2563
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (เด็กปฐมวัย) ประจำปี 2563  (22)
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่ หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัชะพลู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่ หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัชะพลู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (10)
\ประชุมสัญจร 20 มกราคม 2563
\ประชุมสัญจร 20 มกราคม 2563 (5)
กิจกรรมจิตอาสา วัดช่องลม ม.3 ต.วังชะพลู
กิจกรรมจิตอาสา วัดช่องลม ม.3 ต.วังชะพลู (30)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (18)
29 มค 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
29 มค 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (8)
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 “ซึมแสงเกมส์” ณ โรงเรียนโป่งดู่ประชาอุทิศ
การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 “ซึมแสงเกมส์” ณ โรงเรียนโป่งดู่ประชาอุทิศ (21)
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และพนักงานส่วนตำบลนำรถบรรทุกน้ำออกดับเพลิง หมู่ 6
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และพนักงานส่วนตำบลนำรถบรรทุกน้ำออกดับเพลิง หมู่ 6 (11)
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2563 (6)
ไฟไหม้สายเคเบิลอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ ใกล้กับสายส่งไฟฟ้า หมู่ 18 บริเวณลานมันวิมลสมบัติ
ไฟไหม้สายเคเบิลอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ ใกล้กับสายส่งไฟฟ้า หมู่ 18 บริเวณลานมันวิมลสมบัติ (9)
โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2563  (15)
ประชุมสัญจร งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านช่องลม 20 กพ 2563
ประชุมสัญจร งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านช่องลม 20 กพ 2563 (6)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (13)
จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  Big Cleaning Day ณ ที่พักสงฆ์ บ้านวังตาช่วย หมู่ 7  ตำบลวังชะพลู วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” Big Cleaning Day ณ ที่พักสงฆ์ บ้านวังตาช่วย หมู่ 7 ตำบลวังชะพลู วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (41)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (13)
ศูนย์พฒนาเด็กเล็ก  ทําความสะอาด Big Cleaning และสอนวิธีการล้างมี 7 ขั้นตอน
ศูนย์พฒนาเด็กเล็ก ทําความสะอาด Big Cleaning และสอนวิธีการล้างมี 7 ขั้นตอน  (8)
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (39)
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  (4)
ประชุมประจําเดือน มีนาคม 2563
ประชุมประจําเดือน มีนาคม 2563 (15)
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)  24-25 มีค 2563
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) 24-25 มีค 2563 (100)
จัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ในโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ในโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (6)
วันที่ 10 มกราคม 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
วันที่ 10 มกราคม 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู (4)
23 เมษายน 2563 มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย(วาตภัย)
23 เมษายน 2563 มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย(วาตภัย)  (22)
จุดตรวจ ชุดลาดตระเวณปฎิบัติหน้าที่ตาม พรก.ฉุกเฉิน ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
จุดตรวจ ชุดลาดตระเวณปฎิบัติหน้าที่ตาม พรก.ฉุกเฉิน ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 (16)
กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 28 กพ 2563
กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 28 กพ 2563 (10)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู (4)
8 พค 63 นายกออกเยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการพร้อมมอบหน้ากากอนามัยจากผ้า
8 พค 63 นายกออกเยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการพร้อมมอบหน้ากากอนามัยจากผ้า (27)
คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชะพลู ประชุมผ่านทางไกลเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชะพลู ประชุมผ่านทางไกลเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (6)
ประชุมสัญจรงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม ประจําเดือนพฤษภาคม 2563
ประชุมสัญจรงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 (7)
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (10)
25 พค 63 ปฎิบัติการ 90 วัน ลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
25 พค 63 ปฎิบัติการ 90 วัน ลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (21)
บริจาคโลหิต เนื่องในวันฉัตรมงคล ปี 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
บริจาคโลหิต เนื่องในวันฉัตรมงคล ปี 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 (9)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (4)
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2563 (4)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนังงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 6 / 2563
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนังงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 6 / 2563  (4)
กระประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 3/2563
กระประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 3/2563  (4)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 (6)
นายสุรจิต มีศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จากนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5,000 ชิ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบ
นายสุรจิต มีศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จากนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5,000 ชิ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบ (3)
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู  (4)
นายปริญญา ฤกษ์หร่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 4 ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลวังชะพลู จำนวน 7 โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จำนวน 20 หมู่บ้าน และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รวม 4,
นายปริญญา ฤกษ์หร่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 4 ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลวังชะพลู จำนวน 7 โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จำนวน 20 หมู่บ้าน และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รวม 4, (10)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลัวงชะพลู  วันที่ 30 มิถุนายน 2563
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลัวงชะพลู วันที่ 30 มิถุนายน 2563  (3)
ทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร  เข้าตรวจเยี่ยมประเมินการดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร เข้าตรวจเยี่ยมประเมินการดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (4)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูรับการจตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asseessment : LPA) ประจำปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูรับการจตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asseessment : LPA) ประจำปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  (4)
จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 (4)
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (5)
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  (7)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนังงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 8/2563
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนังงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ครั้งที่ 8/2563  (5)
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการขยายพันธ์พืชทางการเกษตร ประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ตำนานไม้เมืองนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการขยายพันธ์พืชทางการเกษตร ประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ตำนานไม้เมืองนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (7)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563  (8)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563  (4)
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563  ณ โรงเรียนโป่งดู่ประชาอุทิศ
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนโป่งดู่ประชาอุทิศ  (5)
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฎิกูลมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฎิกูลมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (13)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2563  (4)
โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (4)
จัดกิจกรรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
จัดกิจกรรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย (4)
โครงการค่ายคุณธรรมวัยใส ใจอาสา ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563 ณ วัดหนองกระทุ่มใหม่
โครงการค่ายคุณธรรมวัยใส ใจอาสา ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563 ณ วัดหนองกระทุ่มใหม่ (18)
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน (11)
โครงการค่ายผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลวังชะพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2563
โครงการค่ายผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลวังชะพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2563  (41)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 กันยายน 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 กันยายน 2563 (4)
Powered by Phoca Gallery