Get Adobe Flash player

รายงานผลการวิเคราะห์ ITA

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู


คลิกเพื่อดูเต็มจอได้ที่นี่ -- ดูเต็มจอ