รายงานผลการวิเคราะห์ ITA

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

 

รายงานการวิเคราะห์ ITA 2564


คลิกเพื่อดูเต็มจอได้ที่นี่ -- ดูเต็มจอ

 

รายงานการวิเคราะห์ ITA 2563


คลิกเพื่อดูเต็มจอได้ที่นี่ -- ดูเต็มจอ