Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับ อบต.

ผู้ใช้งานออนไลน์

มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ทำเนียบผู้บริหาร

boss 2565 2568 1

นายศรีโพธิ์ ขยันการนาวี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

โทรศัพท์ 06-3348-1136, 08-4829-4591

 

boss 2565 2568 2                  boss 2565 2568 3

               นายมาโนชญ์ พูลเอี่ยม                                      นายทวี แก่นที

              รองนายก อบต.วังชะพลู                              รองนายก อบต.วังชะพลู

             โทรศัพท์ 06-2669-4584                            โทรศัพท์ 09-8747-9740

 

boss 2565 2568 4

ส.ท.วินัย พุ่มบุตร

เลขานุการ นายก อบต. วังชะพลู

โทรศัพท์ 06-1791-7179